(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Att ha tydliga värderingar som genomsyrar hela er organisation med start från högsta ledningen och som ger förutsättningar till sina avdelningschefer / ”middle management” att få ut i organisationen, de företag lyckas alltid allra bäst.

Några värdefulla tips på vägen

  • Avsätt tid och gå igenom era värderingar ifall det är några år sedan de togs fram. Allt börjar med arbetet att ta fram eller gå igenom befintliga värderingar för att se om det fortsatt är aktuella eller om det är någon eller några som skall bytas ut. Ja ett företag kan faktiskt ändra inriktning, ledningsgrupp, medarbetare, om strukturera etc som gör att värderingarna bör ses över om de fortfarande är aktuella.
  • Åskådliggör och tydliggör era värderingar. Vart ska dessa finnas ex: hemsidan, intranätet, dokument, foldrar med flera ställen.  Ta också fram material för hur detta ska implementeras och hur arbetet med värderingarna ska gå till så att ledare, HR och andra nyckelpositioner kan implementera i medarbetar ledet som sedan i sin tur arbetar med slutkunden, återförsäljare med flera.  Uppmuntra alla medarbetare att fortlöpande bidra med förbättringsförslag
  • Skapa engagemang runt företagets värderingar bland medarbetare och ledare genom att skapa förutsättningar för delaktighet i arbetet med värde orden och vilket beteende som ska kopplas till de värderingar som företaget har. Låt medarbetarna vara med och förklara hur de ser på företagets värde ord och hur de beskriver på vilket sätt varje värdeord är viktig för företagets framgång.
  • Ta fram mätetal inom organisationen som är ihopkopplade med värderingarna detta kan finnas inom era SLAer, KPIer, medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal etc. Walk the Talk och se till att etablera rutiner som följer upp kontinuerligt och inte bara att det förekommer några enstaka gånger / år även när det gäller företagets värderingar.

Det viktigaste att tänka på är att värderingarna är ett levande väsen i ert företag och ska inkludera det dagliga arbetet, vid nyrekrytering samt i kontakten med slutkunden och samarbetspartners.  Det är inget man gör hösten 2006 och sedan inte jobbar med det något mer.

Använd gärna detta som underlag eller ta en kontakt ifall Ni vill diskutera detta på en av höstens ledningsmöten. Detta är ett arbete som Ni ska prioritera då Ni kommer att se resultat om Ni får in detta som ett levande väsen i organisationen.

Share This