(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Det sägs att ledarskapet testas i kristider och då vore det en underdrift att säga att de senaste åren med pandemin och det rådande världsläget inte har testat och belastat ledarskapet. I USA och England där ledarskapscoaching anlitas mer frekvent inom organisationer så har det visat sig att där de haft ett inarbetat samarbete, att man har förstått att fortsätta att investera inom detta område medan man inom andra områden skurit ner kostnaderna.

International Coaching Federation (ICF) genomförde 2021 en undersökning som visade att i många länder där coaching inom organisationer var utbrett så märkte ledarskapscoacherna av en större efterfrågan. Kunder upptäckte att deras ledare behövde stöd mer än någonsin när de navigerade i en ny, komplex arbetsmiljö. Här i Sverige och norden har många inte kommit så långt så att de har påbörjat långvariga samarbetsprojekt med externa coacher men jag ser positivt på att jag bara de senaste veckorna haft samtal och har bokat in fortsättningsmöten då det finns intresse för att börja abonnera på coaching och med två olika företag har jag nu inbokade möten med för att diskutera detta vidare.  

Tänkte denna gång försöka mig på att skriva om fördelarna med coachning för ledare, specialister och arbetsgrupper och att det går att mäta utfallet.

En undersökning av 100 chefer, de flesta från Fortune 1000-företag, fann att en investering i chefscoaching realiserade en genomsnittlig ROI på nästan sex gånger kostnaden för coachningen.

Det finns givetvis också andra sätt att mäta framgång förutom att jämföra ekonomiska vinster i förhållande till investeringarna och kostnaderna, inklusive både materiella och immateriella faktorer.

Påtagliga fördelar med ledarcoaching inkluderar:

Ökad produktivitet, ökad effektivitet, tillväxt i intäkter och försäljning, högre engagemang och färre uppsägningar hos medarbetarna.

Immateriella fördelar med ledarskapsoaching inkluderar:

Ökad emotionell intelligens, ökat självförtroende, större närvaro från ledaren, tydligare kommunikation, bättre situations anpassat ledarskap, bättre arbetsrelationer och tydligare ansvarsområden.

Varför det är svårt att mäta vad coaching kan ge

När alla dessa positiva effekter kommer från ledarskapscoaching, varför är det då så svårt att mäta? Det finns faktiskt flera orsaker. Bland annat så sker coachningen i en miljö med tystnadsplikt så vill inte den som blir coach berätta vad coachningen faktiskt gav så får du inte veta. Det andra som jag också varit inne på precis är att olika människors uppfattning om vad utvecklingen faktiskt är. Jag slutförde för ett tag sedan en 360-granskning (ledarskapskartläggning) på några ledare i en organisation intervjuade flertalet intressenter, både före vårt coaching samarbete och efter det att det avslutades. När jag frågade om de hade uppfattat förändring/förbättring hos den här individen, svarade alla, ”Ja!” förutom en person. Denna intressent sa att han inte observerade någon förändring alls. Men när jag hänvisade till vår första intervju rörande berörd person och läste upp vad intressenten då sagt, var det uppenbart att ledaren verkligen hade förändrats – Intressenten reflekterade över detta och sa förvånat att personen under detta knappa år gjort stora förändringar att denna helt glömde bort hur han var innan!” Intressenternas subjektivitet är ett annat område som gör resultat svåra att mäta.

(om det inte är tydligt så vid en ledarskapskartläggning så intervjuar jag intressenter som på olika sätt arbetar nära ledaren vilket kan vara kollegor, högre chef, medarbetare, kunder, leverantörer mfl)

Människor uppfattar situationer olika och om du har en tro på att människor inte förändras, kommer du att ha svårt att uppfatta förändring hos någon. Människor tenderar att basera sina perspektiv på åsikter, inte fakta. Även om det inte är lika vanligt så kan det också vara en så stor förändring att tom den man coachar inte riktigt kommer ihåg hur det var och hur den då upplevde situationen och då kan det vara bra att kunna gå tillbaka och visa på att det faktiskt var på en annan plats vi började. I och med att coachning sker över tid vilket också gör det så framgångsrikt för många så skaffar man sig nya lärdomar, rutiner och får med sig nya verktyg att jobba med under resans gång vilket gör att vissa inte kommer ihåg känslan hur det upplevdes vid starten av coachningen.

Ett bra mätverktyg är just ledarskapskartläggning = 360 graders intervjuer

Vid ledarskapscoaching rekommenderar jag att också komplettera med att det genomförs en ledarskapskartläggning där vi mäter ledarskapskompetenser genom 360 -graders bedömningar, före och inför avslut av samarbetet.

I verktyget finns en självskattningsdel och där man också ställer samma frågor till intressenterna vilket kan vara mellan 5-20 intressenter för att få deras synvinkel på ledarens kompetenser inom de olika områdena. Jag utvärderar bland annat ledarkompetenser så som beslutsamhet, delegering, aktivt lyssnande och effektiv feedback för att nämna några delar.

Vill du läsa mer på hemsidan så kan du spana in ledarskapskartläggning här

 Vad gör en bra coach?

Fundera på vilken typ av coach du vill ha! Efter som coach inte är ett skyddat begrepp och att alla kan säga att de är coacher utan att förstå metodiken bakom. Som coach via ICF så behöver vi förhålla oss till etiska riktlinjer likväl som att vi behöver visa på ett kontinuerligt lärande för att få behålla medlemskapet och certifieringen. Utöver detta så har många coacher vidareutbildat sig och kan dessutom förhoppningsvis samtalsmetodiken bra. Många coacher har också med sig egen erfarenhet som kan vara till nytta om man vet hur man ska hantera det vill säga. Jag själv som jobbar mycket med ledarskapscoaching och grupputveckling har själv jobbat som chef och ledare i drygt 20 år och haft många olika arbetsgrupper i olika stadier av mognad. En bra ledarskapscoach förstår vikten av den transformativa utvecklingen som då blir bestående och kan vara ett ypperligt bollplank för dig som chef.

Som upphandlare av coaching så rekommenderar jag att du:  

-Ser till att coachen har en valid certifiering exempelvis via (ICF) International Coach Federation.
-Att denne kan visa på vilka utbildningar och fortbildningar som denne gjort.
-Kan visa på en bakgrund som visar på kunskap inom området
-Kan ge er recensioner -och eller referenser som ni kan tala med.
-Se till att samma coach är med på hela resan då denna då mycket enklare kan ge mätetal på utveckling.
Vill ni veta mer så är det bara att ta kontakt.

Ett starkare ledarskap leder till att avkastningen på investeringen sträcker sig långt utanför individnivån. Det finns en dominoeffekt – fördelarna med ledarskapscoaching kommer att sippra ner i organisationen till andra anställda och i slutändan ha en positiv inverkan på företagets resultat. En coach kan exempelvis arbeta med en ledare för att bli mer effektiv vid delegering eller bättre utveckla tvärfunktionella relationer för att utveckla och leverera bättre resultat. Men effekten slutar inte på ledarnivå. Nu när ledaren har utvecklats och fått verktyg har de bättre förutsättningar att kunna förmedla sin kunskap vidare.

Läs också gärna : https://way2grow.se/hur-optimerar-du-team-engagemanget/

 Men det här med mätning av resultatet då?

i Varje coachingssamarbete bör ni vara konsekventa i vilka faktorer som ska mätas och hur de ska mätas. Detta är ett samarbete med coachen utifrån dialog innan ert samarbetet börjar inom organisationen. Detta kan givetvis skilja från samarbete till samarbete vilka mätetalen är.

Här är några sätt du kan skapa tydlighet över det som ska mätas för att kunna följa utvecklingen:
Tydliggöra önskade affärsresultat du vill att ledaren ska uppnå.
Tydliggöra de ledarskapsbeteenden som behöver utvecklas.
Identifiera resultatet som du vill se inom ledarens team.
Med hjälp av coacher till era ledare kommer tydliga mål att hjälpa er att spåra framstegen i er coaching investering. Oavsett om du har en effektiv ledare vid rodret i ett team på 10 eller 1000 personer, kommer fördelarna att vara tydliga.

Vill du läsa mer om ledarskapscoaching kolla in detta men kom ihåg att gå från tanke till handling och är öppen för vidare dialog för att se om det kan bli ett samarbete mellan oss eller inte.

 

#Ledarskapscoaching #Ledarskapsutveckling #avkastningpåinvestering

Share This