(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

…och är ledningsgruppen effektiv?

Om det inte finns gemensamma värderingar, värdegrund och förståelse för ledningsgruppens syfte samt att medlemmarna inte jobbar utifrån samma agenda så är det liten chans och en stor risk att ledningsgruppen inte är effektiv.

Lyft upp och för gärna dialog om hur en framgångsrik ledningsgrupp är.
Vad är ledningsgruppens mål samt syfte och vad finns det för utmaningar inom ledningsgruppen och dess sätt att arbeta?
Frågor som alla ledningsgrupper bör kunna svara på då ledningsgruppen har en central funktion för verksamhetens inriktning, ledning och styrning.

När senast ställdes dessa frågor och kan det även vara så att en eller flera i ledningsgruppen inte var med då dessa frågor diskuterades samt att man absolut bör gå igenom värderingar och värdegrund igen då ny/nya individer kanske inte köper de gamla värderingarna rakt av och efterlevs de ens?

Det finns flertalet studier och forskning som gjorts kring ledningsgrupper och vad är det som gör bra ledningsgrupper effektiva och framgångsrika för att inte tala om vad det är som gör att vissa ledningsgrupper mer framgångsrika än andra?

Då jag själv också suttit i en del ledningsgrupper så har jag inifrån sett effektiva och inte fullt så effektiva ledningsgrupper. Strategiska ledningsgrupper som jobbade med värdeskapande och utveckling och ledningsgrupper som enbart varit avrapporterande från respektive representant i ledningsgruppen. De sistnämnda fick också lägga mycket tid att diskutera sådant som redan borde ha varit utskickat innan mötet för förberedelse och tid fick även läggas i mycket större utsträckning på att släcka bränder.

Tips på vad som skapar en effektiv ledningsgrupp

  • Tydliga spelregler. Alla i ledningsgruppen vet syftet med att de är där. Kan låta banalt men långt ifrån alla ledningsgrupper vet sitt varför.
  • Tydlig strategisk agenda (som skickas ut i god tid innan mötet för förberedelser) och gå ifrån det operativa och direkt avrapporterande.
  • Att medlemmarna i ledningsgruppen är samspelta och vet både individuella styrkor och gruppens styrkor. (lika så vad de behöver stärka upp)
  • Tydliga uppgifter och leveranser med gemensamma mål och agendor så att det inte går ut på att hålla sin egen rygg fri. En ledningsgrupp ska verkligen vara laget före jaget. (tillsammans är man alltid starkare- och tydligare)
  • Utveckla ledningsgruppen både individuellt samt på gruppnivå. En öppen och engagerad ledningsgrupp med gemensam agenda och riktning är guld värt för organisationen/företaget/aktieägarna/medarbetarna och kunden.

 

Min egen erfarenhet både att ha varit med i flera ledningsgrupper och att jag nu arbetar med ledare och ledningsgrupper är att avsaknaden av en gemensam agenda och att gruppen inte är sammansvetsad både på individbasis och som grupp försvagar det långsiktiga resultatet.

Det finns en styrka i att som grupp och individ i gruppen få tid för reflektion och tillsammans resonera kring vad det är för mervärde som ledningsgruppen skapar för organisationen, samt för själva ledningsgruppen och dess medlemmar. Att definiera värdet som skapas för organisationen kan synas självklart, men lika viktigt är det att ledningsgruppens sätt att arbeta även skapar mervärde för gruppen och de enskilda medlemmarna. Tänker att en bra ledningsgrupp bör se styrkan i att behålla engagemanget. Det är förödande med en avvecklande och ej samtrimmad ledningsgrupp.

Reflektera och utvärdera den egna samt gruppens prestationen

När utvärderade och reflekterade ni senast om eran prestation och utveckling i ledningsgruppen? Genom att reflektera och på ett konstruktivt sätt utvärdera den egna prestationen bygger på varje medlems förmåga att:

  •  Observera och reflektera över ledningsgruppens insats och resultat
    •    Tillsammans med övriga i ledningsgruppen diskutera möjligheter eller behov av förbättring i ledningsgruppens sätt att arbeta och leverera värde
    •    Justera det egna beteendet och roll utifrån ledningsgruppens syfte och vad ledningsgruppen kommit överens om.

Som coach och mentor genomför jag ledarskapskartläggningar för att ledningsgruppen ska få fram styrkor på individ samt gruppnivå. Jag har coaching program både i egen regi samt program via Ledarskapets Dimensioner där båda programmen ger stora resultat över tid och där jag är med under en längre tid både på individ nivå likväl som facilitator vid workshops och grupp coachingar.

Kontakta mig så supportar jag er gärna i utvecklingen av ledningsgruppen. Det finns stora vinningar att gå från ”good to Great”

#Ledningsgrupp #ledartränare #ledarskapsutveckling #grupputveckling #teamcoaching